Domov

Podáme v mene vašej spoločnosti žalobu s návrhom na vydanie platobného rozkazu na príslušnom súde v Slovenskej republike prípadne návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu na príslušnom súde v krajine dlžníka. V prípade podania odporu proti EPR zabezpečíme zastúpenie v konaní prostredníctvom kvalifikovaného miestneho právnika.

Pripravíme zmluvy, zapracujeme prípadné pripomienky protistrany a zapíšeme zmeny v obchodnom registri. Profesionálne a v rozumnom čase.

Prevezmeme právne zastúpenie vašej spoločnosti v akejkoľvek obchodnoprávnej veci a následne uplatníme váš nárok alebo budeme vašu spoločnosť brániť pred uplatneným nárokom na súdoch v Slovenskej republike.

Uplatníme vo Vašom mene nárok na náhradu škody a nemajetkovej ujmy spôsobenej pri dopravnej nehode voči vinníkovi dopravnej nehody ako aj voči príslušnej poisťovni z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti (PZP).

S účinnosťou od 01.11.2018 sa do obchodného registra zapisujú aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod zapísanej osoby. Vykonáme identifikáciu konečného užívateľa výhod Vašej spoločnosti a zapíšeme príslušný údaj do obchodného registra. Profesionálne a rýchlo.

Kontaktný formulár

Ďakujeme!
Vaša správa bola úspešne odoslaná.
BERNÍK & partneri
Naše služby

Právne služby

Prevezmeme komplexnú starostlivosť o právne aspekty života vašej spoločnosti, počnúc založením spoločnosti, cez organizáciu valných zhromaždení, vykonávanie agendy orgánov spoločnosti, zabezpečovanie prevodov akcií a podielov, úpravy základného imania, zabezpečenie vydávania a upisovania akcií, správu zápisu spoločnosti v obchodnom registri atď. Na základe požiadavky pripravíme dokumentáciu v anglickom jazyku alebo bilingválne.

Dohodnúť stretnutie

Máme bohaté skúsenosti s posudzovaním a vypracovaním obchodných zmlúv, predovšetkým zmlúv o predaji tovaru, rámcových zmlúv o dodávke tovaru, všeobecných podmienok predaja / nákupu, a to v tuzemskom ako aj cezhraničnom obchode. Naše jazykové schopnosti zahŕňajú anglický a slovenský jazyk pre vypracovanie a slovenský, anglický, nemecký, ruský, ukrajinský, poľský a český jazyk pre posudzovanie zmlúv. Realizovali sme množstvo komplikovaných transakcií s nehnuteľným majetkom vrátane prevodov vlastníctva, zriadenia záložného práva, vecných bremien, vkladov nehnuteľného majetku do základného imania, vyporiadania podielového spoluvlastníctva atď.

Dohodnúť stretnutie

Zastupovali sme našich klientov v množstve obchodných sporov rôznej povahy, najmä v sporoch týkajúcich sa zodpovednosti z obchodných zmlúv.

Prevezmeme zastúpenie vašej spoločnosti pri rokovaniach s protistranou a v prípade vyčerpania všetkých možností na mimosúdne urovnanie uplatníme váš nárok alebo budeme vás brániť pred uplatneným nárokom v konaní pred príslušným všeobecným alebo rozhodcovským súdom. Ak spor cezhraničného charakteru vyžaduje zastúpenie pred zahraničnými súdmi, zabezpečíme zastúpenie pred príslušným súdom prostredníctvom kvalifikovaného advokáta v cieľovej krajine a následne budeme zastupovať vaše záujmy vo vzťahu k tomuto advokátovi počas konania.

Dohodnúť stretnutie

Záležitosti našich klientov si často vyžadujú potrebu vykonania úkonov v zahraničí. Aby bola úloha vykonaná profesionálne, včas a bez zbytočných nákladov, je potrebné angažovať odborníka v cieľovej krajine.

Nájdeme pre vás vhodného odborníka, oboznámime ho s vašou záležitosťou a poskytneme mu súčinnosť potrebnú na splnenie úlohy.

Dohodnúť stretnutie

Hlavné oblasti odbornosti

Medzinárodná kúpa tovaru

Posudzovali alebo pripravovali sme stovky zmlúv o medzinárodnej kúpe tovaru a súvisiacich dokumentov.

Pripravíme návrh optimálneho právneho rámca pre váš predaj alebo nákup tovaru, resp. posúdime, identifikujeme riziká a pripravíme protinávrhy k návrhom predloženým vašimi zmluvnými partnermi. V prípade potreby sa zúčastníme stretnutia za účelom prediskutovania problematických bodov.

Dohodnúť stretnutie

Medzinárodná preprava a zasielateľstvo

Máme bohaté skúsenosti s právnymi záležitosťami spojenými s prepravou tovaru a zasielateľstvom, prevažne cezhraničného charakteru.

Navrhneme alebo posúdime návrh prepravnej alebo zasielateľskej zmluvy, uplatníme vaše pohľadávky alebo prevezmeme zastúpenie vašej spoločnosti v spore týkajúcej sa prepravnej / zasielateľskej zmluvy zo zodpovednosti za stratu, poškodenie alebo omeškanie s dodaním zásielky apod.

Dohodnúť stretnutie

Korporátne právo a obchodný register

Považujeme sa za expertov na právo obchodných spoločností a záležitosti obchodného registra.

Realizovali sme stovky korporátnych transakcií ako sú zakladanie spoločností, prevody akcií a obchodných podielov, zlúčenia a akvizície, úpravy základného imania apod., často s cezhraničným prvkom.

Dohodnúť stretnutie

Právo nehnuteľností

Realizovali sme množstvo komplikovaných transakcií s nehnuteľným majetkom vrátane prevodov vlastníctva, zriadenia záložného práva, vecných bremien atď.

Máme dlhodobú spoluprácu so špecialistami ako sú geodeti, znalci apod. Pomôžeme vám vyriešiť akúkoľvek záležiosť týkajúcu sa nehnuteľného majetku.

Dohodnúť stretnutie

Vymáhanie cezhraničných pohľadávok

Úspešne sme vymohli stovky pohľadávok našich klientov z obchodných transakcií.

Podáme v mene vašej spoločnosti návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu v prípade dlžníkov z Európskej únie a zabezpečíme zastúpenie vašej spoločnosti kvalifikovaným advokátom v krajine dlžníka v prípade dlžníkov z krajín mimo Európskej únie.

Dohodnúť stretnutie

Konkurz a reštrukturalizácia

Máme bohaté skúsenosti s konkurzným konaním na Slovensku ako aj s insolvenčnými konaniami v iných európskych krajinách, najmä v Českej republike, Nemecku a Rakúsku.

Prevezmeme zastúpenie vašej spoločnosti ako veriteľa v konkurznom alebo reštrukturalizačnom konaní ako aj v prípadných súvisiacich sporoch. V prípade konkurzného alebo podobného konania vrátane súvisiacich sporov v zahraničí, zabezpečíme zastúpenie vašej spoločnosti kvalifikovaným právnikom v cieľovej krajine.

Dohodnúť stretnutie

Vybrané služby

Založenie spoločnosti

Pripravíme zakladateľské dokumenty, zapracujeme prípadné pripomienky zainteresovaných subjektov, vybavíme potrebné povolenia a súhlasy a zapíšeme spoločnosť do obchodného registra.

Prevod obchodného podielu

Pripravíme zmluvy, zapracujeme prípadné pripomienky protistrany a zapíšeme zmeny v obchodnom registri.

Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra

S účinnosťou od 01.11.2018 sa do obchodného registra zapisujú aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod zapísanej osoby. Vykonáme identifikáciu konečného užívateľa výhod Vašej spoločnosti a zapíšeme príslušný údaj do obchodného registra.

Európsky platobný rozkaz

Podáme v mene vašej spoločnosti návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu na príslušnom súde. V prípade podania odporu proti EPR vydaného zahraničným súdom zabezpečíme zastúpenie v konaní prostredníctvom kvalifikovaného miestneho právnika.

Prevod nehnuteľnosti

Pripravíme zmluvu o prevode nehnuteľností, zapracujeme prípadné pripomienky protistrany, autorizujeme zmluvu a zabezpečíme vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

Zastupovanie pred súdmi Slovenskej republiky

Prevezmeme právne zastúpenie vašej spoločnosti v akejkoľvek obchodnoprávnej veci a následne uplatníme váš nárok alebo budeme vašu spoločnosť brániť pred uplatneným nárokom na súdoch v Slovenskej republike

Náhrada škody spôsobenej pri dopravnej nehode

Uplatníme vo Vašom mene nárok na náhradu škody spôsobenej pri dopravnej nehode voči vinníkovi dopravnej nehody ako aj voči príslušnej poisťovni z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti (PZP).