Domov

Zapíšeme vašu spoločnosť do registra partnerov verejného sektora. Profesionálne a rýchlo.

Podáme v mene vašej spoločnosti žalobu s návrhom na vydanie platobného rozkazu na príslušnom súde v Slovenskej republike prípadne návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu na príslušnom súde v krajine dlžníka. V prípade podania odporu proti EPR zabezpečíme zastúpenie v konaní prostredníctvom kvalifikovaného miestneho právnika.

Pripravíme zmluvy, zapracujeme prípadné pripomienky protistrany a zapíšeme zmeny v obchodnom registri. Profesionálne a v rozumnom čase.

Prevezmeme právne zastúpenie vašej spoločnosti v akejkoľvek obchodnoprávnej veci a následne uplatníme váš nárok alebo budeme vašu spoločnosť brániť pred uplatneným nárokom na súdoch v Slovenskej republike.

Uplatníme vo Vašom mene nárok na náhradu škody a nemajetkovej ujmy spôsobenej pri dopravnej nehode voči vinníkovi dopravnej nehody ako aj voči príslušnej poisťovni z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti (PZP).

S účinnosťou od 01.11.2018 sa do obchodného registra zapisujú aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod zapísanej osoby. Vykonáme identifikáciu konečného užívateľa výhod Vašej spoločnosti a zapíšeme príslušný údaj do obchodného registra. Profesionálne a rýchlo.

Kontaktný formulár

Ďakujeme!
Vaša správa bola úspešne odoslaná.
BERNÍK & partneri

O nás

Náš tím je zložený z mladých dynamických ľudí s cieľovo orientovaným prístupom k riešeniu problémov. 

V našej kancelárii kladieme dôraz na odbornosť a precíznosť. Vďaka tímovému a cieľovo orientovanému prístupu dokážeme flexibilne reagovať na špecifické požiadavky klienta. 

Vybudovali sme si sieť spoľahlivých partnerských právnikov vo väčšine európskych krajín vrátane Českej republiky, Poľska, Maďarska, Rakúska, Nemecka, Ukrajiny, Talianska a Španielska.

Naša kancelária je členom Medzinárodného združenia právnikov (UIA).

Náš tím
1 of 5