Domov

Kontaktný formulár

Ďakujeme!
Vaša správa bola úspešne odoslaná.
Berník & Partners
späť na blog

COVID-19 – právne aspekty dopadov na dodávateľsko-odberateľské vzťahy III.

Popri stupňujúcich sa karanténnych opatreniach zo strany orgánov verejnej moci sa v oblasti obchodu (nákup, predaj) v dôsledku následnej ekonomickej recesie s určitosťou treba pripraviť na (1) problémy s plnením zmluvných záväzkov obchodných partnerov, ako aj (2) problémy s plnením zmluvných záväzkov vlastnej spoločnosti.

Neplnenie zmluvných povinností v súvislosti s COVID-19 zo strany odberateľov (predaj)

Vo všeobecnosti je treba počítať so zhoršenou platobnou disciplínou odberateľov, insolvenciami a následnými ďalšími nárokmi zo strany insolvenčných správcov (Insolvenzanfechtung v Nemecku), neodobratím objednaného, resp. vyrobeného alebo dokonca dodaného tovaru, preto je namieste zvýšiť dôraz na platobné a dodacie podmienky už pri kontraktácii a následne na rýchle a razantné inkaso (popr. uplatnenie nárokov z poistenia pohľadávok).

V súlade s uvedeným je možné odporúčať zváženie nasledovných opatrení, v ideálnom prípade vydaním organizačnej normy, v predaji:

  • identifikovať potenciálne rizikových odberateľov (napr. malé a stredné firmy, firmy v neuspokojivej finančnej kondícií, so slabou platobnou disciplínou) a prijať primerané opatrenia vo vzťahu k podmienkam ďalších dodávok napr. znížiť úverové rámce, skrátiť platobné ciele, požadovať primerané zabezpečenie záväzkov, zmenu dodacích podmienok atď.
  • využívať služby spoločností poskytujúcich reporty o finančnej kondícii subjektov (napr. CREDITREFORM), resp. obdobné možnosti spojené s poistením pohľadávok, v prípade zistenia neuspokojivej kondície okamžite prijať opatrenia smerujúce k zníženiu salda
  • pri kontraktácii tvrdo presadzovať predĺženú výhradu vlastníctva, zákaz jednostranného zápočtu za strany odberateľa, prípadne zostriť zmluvné sankcie vyplývajúce z porušení povinností na strane odberateľa, hardship / cenové doložky, tlačiť na skrátenie lehôt splatnosti, prípadne presadzovať platbu vopred, požadovať zabezpečenie záväzkov, využívať akreditívy atď.
  • razantne postupovať v prípade omeškania odberateľov s platením záväzkov, tzn. rýchlo pristupovať k súdnemu vymáhaniu, resp. k nahláseniu poistnej udalosti z poistenia pohľadávok, dohody o splátkových kalendároch uzatvárať jedine ak to zlepší postavenie vlastnej spoločnosti (napr. súčasťou dohody je zabezpečenie záväzkov),
  • v prípade omeškania s plnením záväzkov alebo v prípade uplatnenia okolností vyššej moci pozastaviť ďalšie dodávky takémuto odberateľovi, oznámenia o uplatnení vyššej moci zo strany dodávateľov bezodkladne predložiť na právne posúdenie
  • odmietať požiadavky odberateľov na predĺženie platobných cieľov, nepotvrdzovať žiadosti o odklad splatnosti záväzkov, nevzdávať sa nárokov vyplývajúcich z omeškania, neodpúšťať penále (myslieť na to, že zmena zmluvy v zásade nevyžaduje písomnú formu) atď.
  • v prípade „prebookovania“, resp. nemožnosti vyhovieť požiadavkám všetkých odberateľov uprednostniť  odberateľov s právnym nárokom na dodanie tovaru, resp. s najprísnejšími právnymi následkami nedodania (napr. s fixnými termínmi – „time is of the essence“) na úkor odberateľov bez právneho nároku, resp. s menej prísnymi právnymi následkami nedodania
  • zvážiť možnosť predaja prostredníctvom „tradingovej“ dcérskej spoločnosti, ktorá môže ochrániť materskú spoločnosť pred prípadnými nárokmi uplatnenými zo strany odberateľov a síce (1) nárokmi vyplývajúcimi z porušenia zmluvných záväzkov vlastnej spoločnosti, ktoré nie sú ospravedlniteľné vyššou mocou a (2) prípadnými nárokmi insolvenčných správcov spočívajúcimi v povinnosti vrátiť prijaté platby za dodávky tovaru (Insolvenzanfechtung v Nemecku)
  • v prípade vzniku škody na strane vlastnej spoločnosti, ktorá môže byť pripísaná pochybeniam na strane orgánov / manažérov vlastnej spoločnosti, myslieť na možnosť uplatnenia nárokov z poistenia D&O
Follow us on LinkedIn Schedule a call