Domov

Kontaktný formulár

Ďakujeme!
Vaša správa bola úspešne odoslaná.
Berník & Partners
späť na blog

COVID-19 – právne aspekty dopadov na dodávateľsko-odberateľské vzťahy IV.

Popri stupňujúcich sa karanténnych opatreniach zo strany orgánov verejnej moci sa v oblasti obchodu (nákup, predaj) v dôsledku následnej ekonomickej recesie s určitosťou treba pripraviť na (1) problémy s plnením zmluvných záväzkov obchodných partnerov, ako aj (2) problémy s plnením zmluvných záväzkov vlastnej spoločnosti.

Neplnenie zmluvných povinností v súvislosti s COVID-19 zo strany vlastnej spoločnosti

V každom prípade je potrebné počítať so sekundárnymi problémami s plnením vlastných zmluvných záväzkov z dôvodov spočívajúcich na strane dodávateľov. Zároveň je treba počítať aj s krízovým scenárom, ktorý nie je úplne nereálny napr. nútené zatvorenie výroby v dôsledku karanténnych opatrení (výskyt nákazy), odstavenie výroby pre nedostatok vstupných surovín, popr. ľudských zdrojov.

V súlade s uvedeným je možné odporúčať zváženie nasledovných opatrení / pravidiel:
 

  • byť opatrný pri komunikácii s obchodnými partnermi, aby nedošlo k výslovnému ubezpečeniu, že budúce dodávky nebudú ohrozené, čo by mohlo sťažiť neskoršie uplatnenie okolností vyššej moci, nechať si otvorené zadné dvierka
  • zrevidovať a podľa potreby upraviť ustanovenia o vyššej moci v obchodných vzťahoch, v ktorých je to reálne, teda predovšetkým vo vzťahoch, kde nie je uzavretá rámcová zmluva a ktoré sa riadia vlastnými všeobecnými obchodnými podmienkami, tzn. najmä výslovne rozšíriť aplikovateľnosť vyššej moci na pandémiu COVID-19 a s ňou spojené karanténne opatrenia
  • pokiaľ je to možné, zakomponovať do potvrdenia objednávky všeobecnú výhradu úpravy dodacieho termínu v súvislosti s karanténnymi opatreniami, resp. potvrdzovať dodacie termíny podľa možností s obdobnou výhradou
  • -preveriť zmluvné vzťahy s dodávateľmi z pohľadu aplikovateľnosti vyššej moci a predovšetkým identifikovať vzťahy, v ktorých nie je možné neplnenie zmluvných povinností ospravedlniť vyššou mocou
  • identifikovať zmluvné vzťahy, v ktorých vzniká notifikačná povinnosť voči zmluvnému partnerovi pri nástupe okolností vyššej moci alebo už pri jej hrozbe, a akonáhle nastúpia prvé signály, že hrozí porušenie zmluvných povinností vlastnej spoločnosti voči odberateľom, splniť si túto povinnosť v preukázateľnej forme
  • vynaložiť maximálne úsilie na odvrátenie prekážky, ktorá bráni splneniu zmluvných povinností, napr. osloviť alternatívnych dodávateľov, hľadať možných partnerov na spoluprácu pri riešení problémov s plnením záväzkov
  • preukázateľne komunikovať s odberateľom o možných alternatívnych spôsoboch splnenia záväzku, predĺžení dodacej lehoty apod. s cieľom dosiahnuť nahradenie pôvodných nesplniteľných záväzkov novými splniteľnými záväzkami (zmenu kontraktu), resp. odvrátenie hroziacich právnych následkov spojených s porušením zmluvných povinností (napr. dohoda o urovnaní, odpustenie nárokov apod.)
  • zhromažďovať všetky dôkazy súvisiace s COVID-19, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na plnenie záväzkov na strane vlastnej spoločnosti, predložiť odberateľovi nespochybniteľné dôkazy o ospravedlniteľnosti porušenia zmluvných povinností v dôsledku okolností vyššej moci za účelom odvrátenia súdneho uplatnenia nárokov vyplývajúcich z porušenia zmluvných povinností vlastnej spoločnosti
  • akékoľvek prekážky vzniknuté v súvislosti s COVID-19, ktoré sťažujú alebo bránia splneniu zmluvných povinností bezodkladne predložiť na právne posúdenie.
Follow us on LinkedIn Schedule a call