Domov

Kontaktný formulár

Ďakujeme!
Vaša správa bola úspešne odoslaná.
Berník & Partners
späť na blog

Možnosti preverenia finančnej situácie partnera z verejne dostupných zdrojov

Strata likvidity, resp. insolventnosť obchodných partnerov predstavuje jedno z najvýznamnejších rizík podnikania vôbec. V súčasnosti je toto riziko zvýraznené pandémiou COVID – 19, ktorá prináša zmeny hospodárskeho, ako aj politického prostredia, ktoré v dôsledkoch často vedú k tomu, že dlžníci nie sú schopní platiť svoje záväzky riadne a včas.

Preverenie platobnej schopnosti, resp. bonity potenciálneho obchodného partnera je v záujme každého obozretného podnikateľa. Takéto preverenie napomáha identifikovať potenciálne rizikových partnerov, s ktorými môže byť v budúcnosti spolupráca problematická. Preverenie bonity však je namieste aj v neskorších fázach obchodného vzťahu, ideálne na pravidelnej báze, resp. napr. pri rozhodovaní či vôbec začať vymáhať, prípadne či pokračovať vo vymáhaní svojej pohľadávky, či ďalej dodávať tovar alebo poskytovať služby, ako stanoviť úverový rámec apod.

V prvom rade je nevyhnutné zachytiť najmä negatívne signály, predovšetkým konkurzy a reštrukturalizácie, exekúcie, dlhy a nedoplatky, platobnú neschopnosť atď. Nemenej dôležité je aj preverenie okolia nového obchodného partnera, a síce či nemá sídlo na rizikovej adrese, a tiež jeho vlastnícku štruktúru. Na trhu je množstvo kreditných agentúr, ktoré poskytujú platené služby podávajúce informácie týkajúce sa bonity firiem na Slovensku a v zahraničí. Existuje však aj niekoľko spôsobov ako si preveriť obchodného partnera z verejne dostupných zdrojov úplne zadarmo.

Ak by sme mali tieto možnosti preverenia bonity určitým spôsobom odstupňovať, prvým  varovným signálom je, že spoločnosť je v reštrukturalizácii alebo v konkurze. Možnosť overenia či spoločnosť je resp. nie je v reštrukturalizácii alebo v konkurze poskytuje Register úpadcov, ktorý zahŕňa informácie o konkurzoch, reštrukturalizáciách a oddlžovacích konaniach, ktoré je rovnako možné zistiť aj prostredníctvom Obchodného vestníka. Na základe tohto overenia je zrejmé, že ak nájdeme preverovanú spoločnosť v týchto zoznamoch, nebudeme s ňou uzatvárať obchodný vzťah, resp. ak sa náš obchodný partner dostal do reštrukturalizácie alebo konkurzu a máme voči nemu neuhradené pohľadávky,  v takom prípade prihlásime naše pohľadávky do reštrukturalizácie alebo konkurzu.

Dôležitou môže byť informácia o tom, či váš obchodný partner nie je účastníkom súdneho konania, prípadne či proti nemu nie sú vedené exekúcie. Informácie o súdnych sporoch sú dostupné na portáli www.otvorenesudy.sk alebo na stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Informácie týkajúce sa exekučných konaní nájdete v Registri poverení na vykonanie exekúcie. Jedným z výstražných signálov môže byť záložné právo zriadené napr. na nehnuteľnosť, obchodný podiel, resp. iný majetok preverovanej spoločnosti. Tieto informácie sú dostupné v Notárskom centrálnom registri záložných práv, resp. na Katastrálnom portáli vieme podľa jednotlivých katastrálnych území zistiť či preverovaná spoločnosť vlastní nehnuteľný majetok, resp. či je daný nehnuteľný majetok zaťažený.

Ďalším znakom upozorňujúcim na to, že náš obchodný partner nie je spoľahlivý a má určité platobné problémy je fakt, že sa nachádza v zozname dlžníkov.  Existujú rôzne zoznamy dlžníkov, napr.:

  1. Zoznam dlžníkov sociálnej poisťovne
  2. Zoznamy dlžníkov zdravotných poisťovní:
    1. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
    2. Union poisťovňa, a.s.
    3. DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
  3. Zoznam daňových dlžníkov

Ak váš obchodný partner opakovane vykazuje nedoplatky voči vyššie spomínaným inštitúciám, značí to zvýšené platobné riziko.

Nasledujúcou možnosťou preverenia platobnej schopnosti obchodného partnera je analýza jeho účtovných závierok zverejnených v Registri účtovných závierok. Táto možnosť je o niečo náročnejšia, ale expert dokáže na základe údajov z účtovných závierok získať pomerne spoľahlivý obraz o likvidite daného subjektu. Vo všeobecnosti platí, že firma by mala mať krátkodobé aktíva (hotovosť + účty v bankách + pohľadávky + zásoby) minimálne v takej výške, aby pokrývali jej krátkodobé záväzky. To znamená, že pomer krátkodobých aktív  a krátkodobých záväzkov by mal byť vyšší ako 1. Tento ukazovateľ celkovej likvidity vyjadruje, že čím  je pomer vyšší, tým má firma viac likvidných aktív na uspokojenie krátkodobých záväzkov, a teda vyššiu bonitu. 

Z analýzy účtovných závierok je možné ďalej určiť aj celkovú zadlženosť. Spoločnosti pri svojej činnosti  využívajú vlastný, ako aj cudzí kapitál. Z ich pomeru vieme zistiť, do akej miery je spoločnosť zadlžená. Ak je podiel cudzích zdrojov na celkových aktívach vyšší ako 50 - 70 %, môžeme hovoriť o vysokej zadlženosti. Zo súvahy vieme zistiť aj hodnotu vlastného imania, ktorá vypovedá o reálnej hodnote majetku spoločnosti, pričom hodnota vlastného imania by nemala byť záporná. Pri týchto analýzach je dôležité brať do úvahy pomery v jednotlivých odvetviach, vývoj ukazovateľov v čase, ostatné finančné ukazovatele, ako aj aktuálnu hospodársku situáciu. Samozrejme z analýzy finančných ukazovateľov vieme určiť aj ostatné ukazovatele hodnotiace finančné zdravie spoločnosti.

O bonite Vášho obchodného partnera Vám napovie aj jeho história. O podniku, ktorý funguje dlhé roky a zvládol obdobia ekonomickej recesie aj napriek premenlivým podmienkam, svedčí jeho odolnosť a schopnosť udržať sa na trhu. Rovnako dôležité sú referencie, veľkosť, diverzifikácia rizika, krajina, v ktorej Váš obchodný partner pôsobí či jeho vlastnícka štruktúra. Niektoré z týchto údajov sú dostupné napr. v Obchodnom registri.

Načrtli sme Vám niekoľko možností ako preveriť platobnú schopnosť, resp. bonitu Vášho potenciálneho obchodného partnera, prípadne dlžníka z verejne dostupných zdrojov. Pre komplexnejšie informácie je možnosť využiť platené služby kreditných agentúr alebo webových  portálov, ktoré zverejňujú súhrnné informácie o finančnej situácii a bonite jednotlivých spoločnosti.
 

Follow us on LinkedIn Schedule a call